Spirare har z-skår


Det blir ofte påpekt at det er litt forenklet å operere med en fast grense på 80% av forventet verdi som kriterium for en unormal spirometri. En slik prosentgrense tar ikke hensyn til at det kan være stor observert variasjon for spirometriparametrene, en variasjon som bl.a. kan øke med alderen.

Det er derfor en utbredt oppfatning at det ville være bedre å måle avvik fra fra forventet verdi i antall standarddavvik fra middelverdien av referansematerialet. Denne størrelsen kalles z-skår, og en z-skår på 1,0 betyr at målt verdi ligger ett standardavvik over gjennomsnittet i referansematerialet. En z-skår på -1,64 betyr tilsvarende at målt verdi ligger 1,64 standardavvik under gjennomsnittet. Dette er 5-prosentilen, og for en spirometriparameter vil det bety at 5% av referansegruppen oppnådde et resultat som ligger lavere enn dette.

For å oppsummere: Grunnen til at man bør bruke z-skår i stedet for en fast prosent av forventet verdi er at z-score tar hensyn til variasjonen i referansematerialet. Der det er stor variasjon vil grensen for det normale ligge lengre unna gjennomsnittsverdien.

Spirare viser z-skår for utførte spirometriundersøkelser, men du må klikke litt for å finne verdien. Vet du hvor du skal lete, ser du at Spirare kan vise flere nyttige statistiske parametre.

Som standard blir testresultater presentert som i tabellen ovenfor: I høyre kolonne vises test­resultat som prosent av forventet verdi.

Merk at vi ikke får beskjed om spredningen i referansematerialet for disse parametrene er stor eller liten.

Dersom du klikker en gang på kolonneoverskriften (%Pred) endrer den seg til SDS. Det står for Standard Deviations – antall standardavvik fra middelverdi – og er det samme som z-skår.

Vi vil med tiden få flyttet denne verdien til en litt mer fremtredende plass. Kanskje til og med bytte navn...

Klikker du på kolonneoverskriften en gang til får du se hvilken prosentil (percentil) testresultatet ligger på. I eksemplet ser vi at FEV1 ligger på 1-prosentilen, dvs. at bare en prosent av personene i sammen­lignings­grunnlaget har lavere FEV1.

Klikker du en gang på kolonneoverskriften for for­ventede verdier (Pred) vil Spirare vise normal­sonen for de parametrene som omfattes av referanse­materialet.

Det gjelder med andre ord å ha et bevisst forhold til de tallene som kommer fra Spirare. Det gjelder ikke bare hvilke verdier man avleser, men også hvilke statistiske parametre man velger å legge vekt på.


© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com